Závazek vedení

Závazek vedení

Vedení organizace: Lenzing Biocel Paskov a.s.

se zavazuje, že

nebude

  • obchodovat s žádnými produkty dřeva pocházejícími z nelegálních zdrojů,
  • porušovat tradiční a základní lidská práva ve svých podnikatelských aktivitách,
  • ve svých podnikatelských aktivitách narušovat oblasti s vysokou ochranářskou hodnotou,
  • přeměňovat les na plantáže nebo pro další nelesnické využití,
  • zavádět ve svých podnikatelských aktivitách modifikované organismy,
  • porušovat jakýchkoliv základních konvencí Mezinárodní organizace práce, jak jsou definovány v jejím Prohlášení základních pracovních pincipů a práv, 1998

bude dodržovat

při svých podnikatelských aktivitách veškerou platnou legislativu České republiky, a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajistí že:

  • jsou určeny, pochopeny a trvale plněny požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisu
  • jsou určena a řešena rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit shodu produktů a služeb a schopnost zvyšovat spokojenost zákazníka
  • organizace se stále zaměřuje na zvyšování spokojenosti zákazníka

1. 3. 2018

Ing. Petr Sedláček
předseda představenstva

Ing. Vojtěch Podmolík
člen představenstva

Ing. Kateřina Kupková
člen představenstva