Home > Pro akcionáře

Pro akcionáře

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti Biocel Paskov a. s.

Výzva k odevzdání akcií

Představenstvo společnosti Biocel Paskov a. s., se sídlem Paskov, Zahradní 762, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21, IČ: 264 20 317, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2488 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonnou povinností zveřejnění a uveřejnění dle ustanovení § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje tímto jedinému akcionáři, že

        I.            na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti ze dne 01. 04. 2014, o kterém byl sepsán notářský zápis sp. zn. NZ 110/2014, N 118/2014, JUDr. Magdou Fajovou, notářkou se sídlem ve Frýdku-Místku, bylo rozhodnuto o přeměně všech 28 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč emitovaných Společností na akcie zaknihované. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny.

      II.            V souvislosti s rozhodnutím jediného akcionáře o přeměně všech akcií emitovaných společností vyzývá představenstvo jediného akcionáře, aby ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění této výzvy v obchodním věstníku odevzdal všechny akcie emitované Společností. Akcionář při odevzdání akcií předloží Společnosti originály dosavadních akcií Společnosti nebo hromadných listin je nahrazujících. Místem určeným k odevzdání akcií je sídlo Společnosti a to v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

    III.            Současně s odevzdáním akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Akcionář si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkový účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníka CDCP.

V případě, že akcionář neodevzdá listinné akcie v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude Společnost postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Představenstvo společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s.